Previous conferences (2017)

SITCON 2017 held at Singidunum University

The third international scientific conference in the field of tourism and hospitality SITCON 2017 (Singidunum International Tourism Conference) was held on June 8, 2017 at Singidunum University, Belgrade, Serbia. The main topic of the conference was: Religious Tourism and the Contemporary Tourism Market.

The SITCON 2017 conference was officially opened by Mr. Rasim Ljajić, Deputy Prime Minister and Minister of Trade, Tourism and Telecommunication of the Government of the Republic of Serbia.

The conference continued in two parallel sessions, during which the authors presented their respective papers.

SITCON 2017 was attended by over 250 scientific workers, tourism and hospitality experts, members of the religious communities of Serbia, Greece, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, representatives of the tourism industry, professors and students.

More than 45 papers were submitted for this year’s conference and the total number of accepted papers and abstracts was 37. Authors from the following countries submitted their papers: Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Georgia, Greece, India, Macedonia (FYRO), Montenegro, Serbia, Spain and United Kingdom.

The conference has made a significant contribution to raising awareness about religious tourism and its development as part of the special interests tourism in Serbia and the Balkan region.

Mr. Rasim Ljajić, Deputy Prime Minister and Minister of Trade, Tourism and Telecommunication of the Government of the Republic of Serbia supported the conference, welcomed the participants during the opening ceremony and said that the Government would promote and support religious tourism. He pointed out the necessity of improving the infrastructure, in particular roads to the monasteries in Serbia, adding that the travel agencies and tour operators should offer more various religious tourism programs. He emphasized that our target group should be especially tourists from Russia. According to the minister, close collaboration should be developed with the neighbouring countries: Macedonia, Bulgaria, Romania, and Greece.

The representatives of religious communities and all other speakers have concluded that the development of religious tourism can have positive economic effects and help bringing people of different religions and nations together. It was concluded that tourism could become “the passport” of peace in the world among nations and religions.

Photos of the SITCON 2017 conference can be viewed at: SITCON 2017

Individual papers are available on the Singidunum University portal  “Singipedia”: singipedia.singidunum.ac.rs/kategorija/konferencija-sitcon-2017-beograd-srbija

The full Conference Proceedings are available at the following link.

Конференција SITCON 2017 одржана на Универзитету Сингидунум

Трећа међународна научна конференција из области туризма и хотелијерства SITCON 2017 (Singidunum International Tourism Conference) одржана је 8. јуна 2017. године на Универзитету Сингидунум у Београду. Главна тема конференције је била Верски туризам и савремено туристичко тржиште.

SITCON 2017 је званично отворио господин Расим Љајић, потпредседник Владе Републике Србије и министар трговине, туризма и телекомуникација.

Конференција је настављена у две паралелне сесије, током којих су аутори представили своје радове.

Преко 250 научних радника, стручњака у области туризма и угоститељства, чланова верских заједница Србије, Грчке, Црне Горе, Босне и Херцеговине, представника туристичке привреде, професора и студената присуствовало је конференцији SIТCON 2017.

Више од 45 радова је пријављено за овогодишњу конференцију, а укупан број прихваћених радова и сажетака је 37. Аутори из следећих земаља су пријавили радове за конференцију: Азербејџан, Босна и Херцеговина, Велика Британија, Грузија, Грчка, Индија, Македонија (БЈР), Србија, Хрватска, Црна Гора и Шпанија.

Конференција је дала значајан допринос подизању свести о верском туризму и његовом развоју, као део туризма посебних интересовања, у Србији и региону Балкана.

Господин Расим Љајић, потпредседник Владе Републике Србије и министар трговине, туризма и телекомуникације подржао је конференцију, поздравио учеснике током церемоније отварања и рекао да ће држава, са своје стране, промовисати и подржати верски туризам. Он је указао на неопходност унапређења инфраструктуре, нарочито путева до манастира у Србији, додајући да би туристичке агенције и организатори путовања требало да прошире понуду програма верског туризма. Истакнуто је, такође, да би требало посебно усмерити промотивне активности на туристе из Русије. Према речима министра, блиску сарадњу би требало развијати и са суседним земљама: Македонијом, Бугарском, Румунијом и Грчком.

Представници верских заједница и други говорници су закључили да развој верског туризма може имати позитивне економске ефекте и помоћи у повезивању људи различитих вера и нација. Закључено је да овај облик туризма може постати “пасош” мира међу народима и религијама у свету.

Фотографије са конференције SITCON 2017 можете погледати на: SITCON 2017

Појединачни радови доступни су на порталу Универзитета Сингидунум “Singipedia”, singipedia.singidunum.ac.rs/kategorija/konferencija-sitcon-2017-beograd-srbija

Зборник радова у целости је доступан на следећем линку.