Conference Topics

Topics

 • Contemporary Trends in Religious Tourism – Challenges, Opportunities and Impacts
 • Institutional Framework for Religious Tourism Development
 • The Basic Principles of Religious Tourism Development
 • The Role, Importance and Contribution of Religious Communities in the Development of Religious Tourism
 • Religious Tourism in Serbia
 • Religious Tourism in the Balkans and in the World
 • The Market Segments of Religious Tourism
 • Religious Tourism and Tourism Destination Competitiveness
 • The Role of Tourism Enterprises in the Development of Religious Tourism
 • The Role of Tourism Organisations in the Development of Religious Tourism
 • Religious Tourism and Sustainable Development
 • Religious Tourism and Pilgrimage
 • The Contribution of Religious Tourism towards the World Peace
 • Religious Tourism as a Basis for Understanding and Cooperation between Religions
 • Religious Tourism – Culture, Heritage, Material and Spiritual Tourism Resources
 • Religious Tourism and Diaspora
 • Creating Thematic Cultural Routes and Paths of Faith for Religious Tourism
 • Religious Tourism and UNESCO List of World Cultural Heritage
 • Information and Communication Technologies in Religious Tourism
 • Religious Tourism and Spatial Distribution of Resources (GIS)
 • Language for Specific Purposes – Religious Tourism

Теме

 • Савремени трендови у верском туризму – изазови, могућности и утицаји
 • Институционални оквири за развој верског туризма
 • Основе развоја верског туризма
 • Улога, значај и допринос верских заједница развоју верског туризма
 • Верски туризам у Србији
 • Верски туризам на Балкану и у свету
 • Тржишни сегменти верског туризма
 • Верски туризам и конкурентност туристичке дестинације
 • Улога предузећа туристичке привреде у развоју верског туризма
 • Улога туристичких организација у развоја верског туризма
 • Верски туризам и одрживи развој
 • Верски туризам и ходочашћа
 • Допринос верског туризма обезбеђивању мира у свету
 • Верски туризам као основ за међурелигијско упознавање и сарадњу
 • Верски туризам – култура, наслеђе, материјални и духовни туристички ресурси
 • Верски туризам и дијаспора
 • Формирање тематских културних рута и путева верског туризма
 • Верски туризам и УНЕСКО листа светске културне баштине
 • Примена информационо комуникационих технологија у верском туризму
 • Верски туризам и просторни распоред ресурса (ГИС системи)
 • Језик струке у верском туризму