Stanislav Hočevar

Stanislav Hočevar

Roman Catholic Metropolitan and Archbishop of Belgrade

Stanislav Hočevar

His Excellency Monsignor Stanislav Hočevar obtained his Master’s degree from the Theological Faculty in Ljubljana in 1979 with the thesis Personal Sin in Today’s Hamartiology. Since the year 1973, he was educator at the catholic novitiate in Želimlje, and a trustee of this Salesian institution since 1979.
He received Episcopal ordination on May 24, 2000, in the church of Our Lady Help of Christians in Rakovnik in Ljubljana. At the plenary session of the Bishops’ Conference of Yugoslavia in the autumn of 2000, he takes charge of the catechesis and youth, of the religious life, and becomes the president of the Bishop’s Commission for Caritas, and on March 31, 2001, he takes the service of the Archbishop and Metropolitan of Belgrade. He was elected President of the Bishops’ Conference of Yugoslavia, later renamed the International Bishops’ Conference of St. Cyril and Methodius, where he also performs other functions. In 2002, he became a member of the Pontifical Council for Promoting Christian Unity.

Станислав Хочевар

Магистрирао је на Теолошком факултету у Љубљани 1979. године с тезом из теологије: Осебни грех в данашњи хамартологији. Од године 1973. био је одгојитељ у малом семеништу у Желимљу, а од 1979. управник те салезијанске установе.

Бискупско ређење примио је 24.5.2000. у цркви Марије Помоћнице на Раковнику у Љубљани. На пленарној седници Бискупске конференције Југославије у јесен 2000. г. прима дужности референта за катихезу и младе, за редовнички живот, постаје и председник Бискупске комисије за Caritas, a 31.3.2001. преузима службу београдског надбискупа и митрополита. Изабран је за председника Бискупске конференције СР Југославије, касније преименоване у Међународну бискупску конференцију Св. Ћирила и Методија, у којој обавља и друге функције. Године 2002. постао је члан Папског већа за унапређивање јединства хришћана.