Renata Tomljenović

Renata Tomljenović

The Institute for Tourism, Croatia

Renata Tomljenović

Renata Tomljenović is a Senior Research Fellow at the Institute for Tourism, Croatia, with more than 20 years of experience as a tourism researcher and consultant. She holds a PhD from the Griffith University, Australia. Her research interests include tourism role in fostering social and personal transformation, peace tourism, cultural tourism, socio-cultural impacts of tourism and tourism planning. She is the Managing Editor of the Tourism: An international interdisciplinary journal. She has published over 50 research papers and serves on a number of Editorial Boards and Conference Scientific Committees.

Рената Томљеновић

Рената Томљеновић је виши научни сарадник у Институту за туризам, Загреб, Хрватска, са више од 20 година искуства као туристички истраживач и консултант. Докторирала је на Грифит Унивезитету у Аустралији. Њени истраживачки интереси укључују улогу туризма у подстицању друштвене и личне трансформације, мир и туризам, културни туризам, друштвено-културне утицаје туризма и планирање туризма. Главни је уредник часописа Туризам: Међународног интердисциплинарног часописа. Објавила је преко 50 научних радова и члан је бројних уређивачких одбора и одбора научних конференција.