Milovan Stanišić

Milovan Stanišić

President of Singidunum University

Milovan Stanišić

Prof. Milovan Stanišić currently holds the position of President of Singidunum University.

He worked at the Faculty of Economics in Belgrade for over 24 years, where he was appointed as full professor. During that period, he was involved in various projects and coordinated the Centre for capital value appraisal. Since 1999, he has been involved in founding and establishing of Singidunum University. Prof. Stanišić has been holding the position of rector, i.e. president of Singidunum University since 2005.

He is also a former member of the Board of Directors of Red Star FC, member of the Board of Directors of Deposit Insurance Agency, and Chairman of Board of Directors at Komercijalna banka a.d. Beograd.

He is an author and co-author of numerous books, technical and scientific papers, project materials, and course books.

He was a member of several master and doctoral dissertation committees and served as a mentor to numerous candidates who have defended their theses in related scientific fields.

Милован Станишић

Проф. др Милован Станишић је председник Универзитета Сингидунум.

Више од 24 године радио је на Економском факултету Универзитета у Београду, где је изабран у звање редовног професора. У том периоду, учествовао је у бројним пројектима и обављао дужност руководиоца Центра за процену вредности капитала. Од 1999. године ангажован је на оснивању и развоју Универзитета Сингидунум. Од 2005. године се налази на позицији ректора, односно председника Универзитета Сингидунум.

У међувремену је обављао неколико одговорних функција, међу којима су чланство у Управном одбору ФК Црвена звезда, чланство у Управном одбору Агенције за осигурање депозита, као и функцију председника Управног одбора Комерцијалне банке а.д. Београд.

Професор Станишић је аутор и ко-аутор бројних књига, стручних и научних радова, пројеката као и уџбеника.

Био је члан неколико комисија за оцену и одбрану мастер радова, магистарских теза и докторских дисертација као и ментор многим кандидатима који су бранили тезе у одговарајућим научним дисциплинама.