Instructions for authors

Instructions for authors

The authors are kindly requested to use the Template (Instructions for authors) with detailed guidelines for paper preparation.

All references should appear in the reference list at the end of the paper and should be properly cited – according to the Instructions for authors.

The maximum number of authors per paper must not exceed four (4).

One person can participate as the author or co-author of maximum three (3) papers.

Papers need to be formatted in accordance with the attached instructions and should be minimum four (4) and maximum six (6) pages long including all figures, tables and references. All papers should be written in English and Serbian,, the official language of the conference. All papers should contain the following parts: Introduction, Results, Discussion and Conclusion.

Instructions for authors can be downloaded from the following link.

Authors are strongly advised to submit papers that have been carefully proofread and edited prior to submission.

Below are the links to some of the most frequently used proofreading services:

 

Упутство за ауторе радова

Аутори су у обавези да користе шаблон (упутство за ауторе) са детаљним смерницама за припрему радова.

Све референце је неопходно навести у листи референци на крају рада и потребно је да оне буду одговарајуће цитиране – у складу са упутством за ауторе.

Дозвољен број аутора по раду је четири (4).

Једна особа може да учествује као аутор или коаутор у највише три (3) рада.

Потребно је да радови буду форматирани у складу са приложеним упутствима и да имају најмање четири (4), а највише шест (6) страна, укључујући илустрације, табеле и референце. Сви радови треба да буду написани на енглеском или српском језику, службеним језицима конференције. Сви радови би требало да садрже следеће делове: увод, резултате, дискусију и закључак. Достављени радови на српском језику поред апстракта и кључних речи на српском језику треба да садрже и апстракт и кључне речи на енглеском језику.

Упутство за ауторе можете преузети са следећег линка.

Од аутора се очекује да пријаве радове који су пажљиво лекторисани и уређени пре достављања.