News

Agenda

Агенда

Програм панела “Људски ресурси и туризам будућности” можете преузети овде.

Agenda

The agenda of the conference SITCON 2017 can be downloaded here.

Агенда

Агенду конференције SIТCON 2017 можете преузети овде.

About the Conference

About the conference

The Third International Conference in the field of Tourism and Hospitality SITCON 2017
(Singidunum International Tourism Conference) will be held at Singidunum University in Belgrade on June 8-9, 2017.

The main theme of this year’s conference is Religious Tourism and the Contemporary Tourism Market.

SITCON 2017 will be held relying on the experience gained in organising and implementing the previous two conferences (SITCON 2015 and SITCON 2016). Singidunum University will organise the conference in cooperation with Serbian Orthodox Church, other religious communities in Serbia, the Ministry of Trade, Tourism and Telecommunications of the Government of the Republic of Serbia, Ministry of Justice of the Government of the Republic of Serbia – Administration for Cooperation with Churches and Religious Communities and the National Tourism Organisation of Serbia.

The principal aims of the conference are to provide a significant scientific contribution in the domain of religious tourism, as a specific product of tourist destinations, to create the basis for better understanding of the concept of religious tourism development and its impact to cultures, peace and economic development, and to help tourist destinations become competitive and recognisable owing to their religious tourism products. The study of tourism market trends are of great importance for the development of religious tourism as a tourism destination product, as well as achieving its sustainable development, particularly in relation to 2017 as the UN International Year of Sustainable Tourism for Development.

SITCON 2017 provides an ideal platform for the exchange of ideas and dissemination of best practices among scientists and experts from various fields, as well as representatives of the public and the private sector (travel agencies, tour operators, hotel enterprises and other segments of accommodation offer, transportation companies and companies related to other complementary activities, as well as tourism organisations, the public sector and religious communities) in relation to the conference topics.

We have the pleasure to invite you to take part in the conference and submit your scientific papers and research findings related to the main theme and the sub-themes of SITCON 2017.

The official languages are Serbian and English. All accepted papers will be published in the Conference Proceedings. The most innovative papers presented at the conference will be recommended for publication in the European Journal of Applied Economics.

О конференцији

Трећа међународна конференција из области туризма и хотелијерства SIТCON 2017
(Singidunum International Тourism Conference) биће одржана на Универзитету Сингидунум од 8. до 9. јуна 2017

Главна тема овогодишње конференције је: Верски туризам и савремено туристичко тржиште

Конференција SITCON 2017 биће одржана трећи пут ослањајући се на искуства стечена у организовању и реализацији претходне две конференције (SITCON 2015 и SITCON 2016). Конференција SITCON 2017 биће организована на основу сарадње Универзитета Сингидунум са Српском православном црквом, другим верским заједницама у Србији, Министарством трговине, туризма и телекомуникација Владе Републике Србије и Управом за сарадњу с црквама и верским заједницама Министарства правде Владе Републике Србије и Туристичком организацијом Србије.

Основни циљ конференције SITCON 2017 је да пружи значајан научни допринос у области верског туризма као специфичног производа туристичке дестинације, да пружи основе за даље проширивање знања неопходног за боље разумевање концепта развоја верског туризма и његовог утицаја на културе, мир, и привредни развој на савременом туристичком тржишту као и на позиционирање туристичких дестинација као конкурентних и препознатљивих на основу производа верског туризма. Стога је од кључног значаја изучавање и савремених тенденција на туристичком тржишту које су од виталног значаја за развој верског туризма, као производа туристичке дестинације, као и његов утицај на постизање, одрживог развоја посебно у вези са 2017. као Међународном годином одрживог туризма за развој.

SITCON 2017 ће бити идеална платформа за размену идеја и ширења најбољих пракси међу научницима и стручњацима из различитих области као и представницима јавног и приватног сектора (туристичких агенција, организатора путовања, хотелских предузећа и других сегмената понуде смештаја, саобраћајних предузећа и представника комплементарних делатности, као и туристичких организација, јавног сектора и верских заједница) у односу на теме конференције SITCON 2017.

Позивамо Вас да учествујете у раду конференције и доставите своје научне радове и резултате истраживања у вези са главном темом и одабраним подтемама конференције SITCON 2017.

Званични језици конференције су српски и енглески. Сви прихваћени радови биће објављени у Зборнику радова конференције SITCON 2017. Најиновативније радови саопштени на конференцији SITCON 2017 ће бити предложени за објављивање у European Journal of Applied Economics.

Conference Topics

Topics

 • Contemporary Trends in Religious Tourism – Challenges, Opportunities and Impacts
 • Institutional Framework for Religious Tourism Development
 • The Basic Principles of Religious Tourism Development
 • The Role, Importance and Contribution of Religious Communities in the Development of Religious Tourism
 • Religious Tourism in Serbia
 • Religious Tourism in the Balkans and in the World
 • The Market Segments of Religious Tourism
 • Religious Tourism and Tourism Destination Competitiveness
 • The Role of Tourism Enterprises in the Development of Religious Tourism
 • The Role of Tourism Organisations in the Development of Religious Tourism
 • Religious Tourism and Sustainable Development
 • Religious Tourism and Pilgrimage
 • The Contribution of Religious Tourism towards the World Peace
 • Religious Tourism as a Basis for Understanding and Cooperation between Religions
 • Religious Tourism – Culture, Heritage, Material and Spiritual Tourism Resources
 • Religious Tourism and Diaspora
 • Creating Thematic Cultural Routes and Paths of Faith for Religious Tourism
 • Religious Tourism and UNESCO List of World Cultural Heritage
 • Information and Communication Technologies in Religious Tourism
 • Religious Tourism and Spatial Distribution of Resources (GIS)
 • Language for Specific Purposes – Religious Tourism

Теме

 • Савремени трендови у верском туризму – изазови, могућности и утицаји
 • Институционални оквири за развој верског туризма
 • Основе развоја верског туризма
 • Улога, значај и допринос верских заједница развоју верског туризма
 • Верски туризам у Србији
 • Верски туризам на Балкану и у свету
 • Тржишни сегменти верског туризма
 • Верски туризам и конкурентност туристичке дестинације
 • Улога предузећа туристичке привреде у развоју верског туризма
 • Улога туристичких организација у развоја верског туризма
 • Верски туризам и одрживи развој
 • Верски туризам и ходочашћа
 • Допринос верског туризма обезбеђивању мира у свету
 • Верски туризам као основ за међурелигијско упознавање и сарадњу
 • Верски туризам – култура, наслеђе, материјални и духовни туристички ресурси
 • Верски туризам и дијаспора
 • Формирање тематских културних рута и путева верског туризма
 • Верски туризам и УНЕСКО листа светске културне баштине
 • Примена информационо комуникационих технологија у верском туризму
 • Верски туризам и просторни распоред ресурса (ГИС системи)
 • Језик струке у верском туризму

Plenary Speakers

Keynote Speakers

Important Dates

Important dates

 • May 8, 2017 – Paper submission for review
 • Мay 28, 2017 – Extended deadline for abstract/full paper submission       
 • Jun 1, 2017 – Paper status notice to authors
 • June 8-9, 2017 – Conference date

Важни датуми

 • 8.5.2017. – Достављање радова на рецензију
 • 28.5.2017. – Продужени рок за достављање апстракта/рада
 • 1.6.2017. – Обавештење о статусу рада
 • 8-9.6.2017. – Датум одржавања конференције

Conference Partners

Crowne-Plaza-Logo

Turistička organizacija SrbijeHoresYuta
Grad BeogradTuristička organizacija BeogradaPrivredna komora Beograda

Contact

ADDRESS

261a Kumodraška St., Belgrade, Serbia

Conference Co-organisers

MTTT MJACCRC TOS

 

Conference Partners

CP